(306) సంస్కృత సూక్తి భారతి

 
 
అకాలమృత్యు హరణం దేవతాపాదోదకమ్ పావనం శుభమ్.
అకృత్యం నైవ కర్తవ్యమ్..
అజవత్ చర్వణం కుర్యాత్
అతి సర్వత్ర వర్జయేత్
అతిథి దేవో భవ!
అతిస్నేహా దనాదరః !
అథమా ధన మిచ్ఛన్తి , మానో హి మహతాం ధనమ్
అథమా సేవకా వృత్తిః
అధికస్యాధికం ఫలమ్
అనాథో దేవ రక్షితః
అన్నదాత స్సుఖీభవ !
అన్నానురూపా స్తనురూప బుద్ధయః         ( న్యాయం )
అన్నమూలం బలం పుంసాం , బలమూలం హి జీవనమ్
అన్నస్య క్షుధితం పాత్రమ్
అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం, అజీర్ణే భోజనం విషమ్
అన్యథా శరణం నాస్తి, త్వమేవ శరణం మమ
అపృష్టో2పి శుభం బ్రూయాత్
అభివాదన శీలస్య  నిత్యం వృద్ధోపసేవినః | 
       చత్వారి తస్య వర్ధన్తి ఆయుః కీర్తి ర్ధనం ప్రజాః ||
అయోగ్యో పురుషో నాస్తి !
అర్థేన సర్వే వశాః
అర్థ్యస్య పురుషో దాసో, దాస స్త్వర్థో న కస్యచిత్.
అరసిక జన సంభాషణతః, రసిక జనేన వరం వాక్కలహః
అల్పారంభః క్షేమకరః
అల్పవిద్యా మహాగర్వః
అవిధినా కృతం అకృతమ్                    ( న్యాయం )
అసంతుష్టో ద్విజో నష్టః, సంతుష్ట ఇవ పార్థివః
అహింసా పరమో ధర్మః
ఆచారః ప్రథమో ధర్మః
ఆత్మలాభే యదిచ్ఛా చేత్ ధర్మే ప్రియమనా భవ !
ఆత్మవత్ సర్వభూతాని !
ఆతురే నియమో నాస్తి!
ఆనన్దో బ్రహ్మ !
ఆయు రన్నం ప్రయచ్ఛతి.
ఆరంభశూరత్వం హాస్యాస్పదమ్ !
ఆలస్యా దమృతం విషమ్
ఆహారే వ్యవహారే చ, త్యక్త లజ్జ స్సుఖీ భవేత్
ఉత్తమే చ క్షణం కోపః
ఉత్తమం స్వార్జితం విత్తమ్
కౌపీన సంరక్షణార్థ మయం పటాటోపః
కామాతురాణాం న భయం న లజ్జా !
క్షణ త్యాగే కుతో విద్యా ?
క్షుధాతురాణాం న రుచి ర్న పక్వమ్ !
కుతో విద్యార్థినః సుఖమ్
కుతః కుశల మస్మాకం, ఆయు ర్యాతి దినే దినే   ( న్యాయం )
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి  కుమాతా న భవతి “( ఆది శంకరాచార్యులు)
కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్
కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షమ్
జగతః పితరౌ వన్దే పార్వతీపరమేశ్వరౌ
జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ !
తేజసాం హి న వయః సమీక్ష్యతే !
 
తస్మాత్ పుత్రం చ శిష్యం చ తాడయే న్న తు లాలయేత్ ||
దీపం జ్యోతిః పరంబ్రహ్మ
దైవం మానుష రూపేణ !
దైవాధీనం జగ త్సర్వం, మన్త్రాధీనం తు దైవతమ్ | 
          తన్మన్త్రం వైదికాధీనం,  వైదికో మమ దేవతా !
దైవాధీనం జగత్సర్వమ్
దైవారాధనం సర్వసంకట హరణమ్
దేశ రక్షా సమం వ్రతం  దృష్టో నైవ చ నైవ చ !
దుర్బలస్య బలం రాజా .
ధర్మ ఏవ హితః పథ్యః దీర్ఘకాల ఫలప్రదః
ధర్మో రక్షతి రక్షితః
ధర్మాచరణం సర్వార్థసాధనమ్
ధర్మసార మిదం జగత్
న కూప ఖననం యుక్తం ప్రదీప్తే వహ్నినా గృహే
న తితిక్షా సమ మస్తి సాధనమ్
న ధర్మవృద్ధేషు వయః సమీక్ష్యతే
న బ్రూయాత్ సత్య మప్రియమ్
నన్దామ శరదః శతమ్
నానృషిః కురుతే కావ్యమ్
నాస్త్యకృతః కృతేన                           ( న్యాయం )
పరోపకారః పుణ్యాయ, పాపాయ పరపీడనమ్
పరోపకారాయ సతాం విభూతయః
పరోపకారార్థ మిదం శరీరమ్
ప్రమాదో ధీమతా మపి.
ప్రియం చ నానృతం బ్రూయాత్
బాలాదపి సుభాషితమ్
మాతృదేవో భవ ! పితృదేవో భవ ! ఆచార్యదేవో భవ ! అతిథిదేవో భవ !
మన స్యేకం వచ స్యేకం కర్మ ణ్యేకం మహాత్మనామ్|
మన స్యన్యత్ వచ స్యన్యత్ కర్మ ణ్యన్యత్ దురాత్మనామ్ ||
మహాజనో యేన గతః స పన్థాః !
యోగః కర్మసు కౌశలమ్.
యతో ధర్మ స్తతో జయః
యత్ర నార్యస్తు పూజ్యన్తే, రమన్తే తత్ర దేవతాః
యథా రాజా తథా ప్రజా !
యద్దృశ్యం తన్నశ్యమ్.                            ( న్యాయం )                      
యద్భావం తద్భవతి !                            ( న్యాయం )      
యస్మాత్ పరహితం చైవ,  ధర్మో2ధికతమో మతః
రక్ష రక్ష జనార్దన !
రాజ్యాంతే నరకం ధ్రువమ్
రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః
లాలనాత్ బహవో దొషాః తాడనాత్ బహవో గుణాః |
వాగ్భూషణం భూషణమ్
వచనే కా దరిద్రతా ?
విద్యా దదాతి వినయమ్
విద్యా విహీనః పశుః
విద్యాతురాణాం న సుఖం న నిద్రా !
విద్యాధనం సమం  నాస్తి.                      ( న్యాయం )      
విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే .
వన్దే మాతరమ్!
శ్రీకృష్ణః శరణం మమ
శ్రీనివాసో2భి రక్షతు !
శీలం పరం భూషణమ్
శుకవత్ భాషణం కుర్యాత్
సంఘే శక్తిః కలౌ యుగే .
సత్య మేవ జయతే నానృతమ్
సత్యం బ్రూయాత్ ధర్మం బ్రూయాత్
సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్
సత్యం బ్రూయాత్ హితం బ్రూయాత్
సత్యం వద ; ధర్మం చర !
సత్సాంగత్యం సర్వ దోష దూరీకరం.
సౌభాగ్యవతీ భవ!
సర్వే గుణాః కాంచన మాశ్రయన్తి
సర్వేజనాః సుఖినో భవన్తు !
స్వభావో దురతిక్రమః
సహసా న కుర్వీత …
హితం బ్రూయా దసత్యం చ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రకటనలు

7 వ్యాఖ్యలు to “(306) సంస్కృత సూక్తి భారతి”

 1. ramakasharma Says:

  I have started an aggregator to aggregate together (in one

  place) Sanskrit posts posted through out the internet.

  Presently, there is no such aggregator where we can find all

  Sanskrit posts at a glance. It is very difficult to find the posts in

  blogs though the search engines.

  The aggregator helps visitors to take them a right

  blog/website.The blog/website may get more visitors.

  We have added some Sanskrit blogs/websites presently by

  searching “Sanskrit blogs” in Google.com.

  We request you to get registered to add / Continue your

  blog/website.

  We also request you to show our link in your blog/website

  so that others can know about other Sanskrit posts published

  through the internet.

  Please share this information to your friends and relatives for

  wide publicity.

 2. potharaju rajasekahr Says:

  I am so happy to see these sanskrit sukutulu.

 3. adi ganesh Says:

  its great i start lerning from to day tanx

 4. dr areti venkata satyanarayana.BHimavara m Says:

  It is very great I have been searching for she
  severall years.

 5. Raveendra Says:

  Sir
  Please give telugu translation for these great sentences.

 6. Murthy Says:

  బాగుంది

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: