భగవద్గీతా సూక్తులు – ( 2 )( విద్యార్థులకు – 250 ) ( 233 నుంచి 482 వరకు )

0 0 0 0 భగవద్గీతా సూక్తులు – ( 2 )( విద్యార్థులకు – 250 ) ( 233 నుంచి 482 వరకు )
0 0 0 0 కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్

0 0 1 ౦ అర్జున విషాద యోగః
0 0 2 ౦ సాఙ్ఖ్య యోగః
0 0 3 ౦ కర్మ యోగః
0 0 4 ౦ జ్ఞాన యోగః
0 0 5 ౦ కర్మసన్న్యాస యోగః
0 0 6 ౦ ఆత్మసంయమ యోగః (ధ్యాన యోగః)
0 0 7 0 విజ్ఞాన యోగః
0 0 8 0 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగః
0 0 9 0 రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగః
0 0 10 0 విభూతి యోగః
0 0 11 0 విశ్వరూప సందర్శన యోగః
0 0 12 0 భక్తి యోగః
0 0 13 0 క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగః
0 0 14 0 గుణత్రయ విభాగ యోగః
0 0 15 0 పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః
0 0 16 0 దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగః
0 0 17 0 శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగః
0 0 18 0 మోక్షసన్న్యాస యోగః

0 1 0 0 పూర్వరఙ్గః, ఆప్తవాక్యం :
233 1 1 1.1 ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః |
234 1 1 1.2 మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ ! ||

0 2 0 0 శిష్యప్రార్థన : అర్జున ఉవాచ :
235 2 2 7.1 కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః
236 2 2 7.2 పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేతాః |

0 3 0 0 గురు ప్రచోదన : శ్రీ భగవానువాచ :
237 3 2 3.1 క్లైబ్యం మాస్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే |
238 3 2 34.2 సంభావితస్య చాకీర్తి – ర్మరణాదతిరిచ్యతే ||
239 3 2 37.1 హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్ |
240 3 2 37.2 తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌన్తేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ||
241 3 11 33.4 నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్! ||
242 3 18 58.1 మచ్చిత్త స్సర్వదుర్గాణి మత్ ప్రసాదా త్తరిష్యసి |
243 3 18 58.2 అథచే త్త్వమహఙ్కారా – న్న శ్రోష్యసి వినఙ్క్ష్యసి ||
244 3 18 63.1 ఇతి తే జ్ఞాన మాఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మయా |
245 3 18 72.2 కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ ||

0 4 0 0 శిష్యప్రతిజ్ఞ :

0 5 0 0 శాశ్వత న్యాయములు :
246 5 2 16.1 నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః |
247 5 2 16.2 ఉభయోరపి దృష్టోన్త – స్త్వనయో స్తత్వదర్శిభిః ||
248 5 2 17.1 అవినాశి తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతమ్ |
249 5 2 17.2 వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్కర్తుమర్హతి ||
250 5 2 28.1 అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత |
251 5 2 28.2 అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ||
252 5 2 30.1 దేహీ నిత్య మవధ్యో2యం సర్వ దేహేషు భారత ! |
253 5 2 30.2 తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి ||

0 6 0 0 ఇహం :
254 6 1 41.1 అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః |
255 6 1 41.2 స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణసంకరః ||
256 6 1 43.1 దోషైరేతైః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః |
257 6 1 43.2 ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ||
258 6 2 22.1 వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ
259 6 2 22.2 నవాని గృహ్ణాతి నరో2పరాణి |
260 6 2 22.3 తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా –
261 6 2 22.4 న్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ||

0 7 0 0 పరం :
262 7 6 40.1 పార్థ ! నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే |
263 7 6 42.2 ఏత ద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశమ్ ||
264 7 6 44.1 పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశో2పి సః |
265 7 8 6.1 యం యం వా2పి స్మరన్ భావం త్యజత్యన్తే కలేబరమ్ |
266 7 8 6.2 తం తమేవైతి కౌన్తేయ ! సదా తద్భావ భావితః ||
267 7 8 18.1 అవ్యక్తా ద్వ్యక్తయ స్సర్వాః ప్రభవ న్త్యహరాగమే |
268 7 8 18.2 రాత్ర్యాగమే ప్రలీయన్తే తత్రై వావ్యక్త సంజ్ఞకే ||
269 7 15 7.1 మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః |
270 7 15 7.2 మనః షష్ఠానీన్ద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ||
271 7 15 8.1 శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః |
272 7 15 8.2 గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గన్ధా నివాశయాత్ ||

0 8 0 0 స్వధర్మం :
273 8 2 31.1 స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి |
274 8 2 31.2 ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాచ్ఛ్రేయో2న్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతె ||
275 8 2 33.1 అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి |
276 8 2 33.2 తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి ||
277 8 2 40.1 నేహాభిక్రమనాశో2స్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే |
278 8 18 45.1 స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః |
279 8 18 45.2 స్వకర్మ నిరతః సిద్ధిం యథా విన్దతి తచ్ఛృణు ||
280 8 18 47.1 శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ |
281 8 18 47.2 స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వ న్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ ||

0 9 0 0 లోకరీతి :
282 9 2 69.1 యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ |
283 9 2 69.2 యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ||
284 9 3 20.2 లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్యన్ కర్తు మర్హసి ||
285 9 3 21.2 స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోక స్తదనువర్తతే ||
286 9 4 2.1 ఏవం పరంపరా ప్రాప్త మిమం రాజర్షయో విదుః |
287 9 4 2.2 స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప ||

0 10 0 0 సత్ :
288 10 17 26.1 సద్భావే సాధుభావే చ సది త్యేతత్ ప్రయుజ్యతే |
289 10 17 26.2 ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్ఛబ్దః పార్థ ! యుజ్యతే ||
290 10 17 27.1 యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిః సదితి చోచ్యతే |
291 10 17 27.2 కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే ||

0 11 0 0 సుఖం :
292 11 2 66.1 నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా |
293 11 5 23.1 శక్నోతీహైవ య: సోఢుం ప్రాక్ఛరీర విమోక్షణాత్ |
294 11 5 23.2 కామక్రోధోద్భవం వేగం స యుక్త స్స సుఖీ నరః ||
295 11 18 36.1 సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ |
296 11 18 36.2 అభ్యాసా ద్రమతే యత్ర దుఃఖాన్తం చ నిగచ్ఛతి ||
297 11 18 38.1 విషయేన్ద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే2మృతోపమమ్ |
298 11 18 38.2 పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్ ||
299 11 18 39.1 యదగ్రే చానుబన్ధే చ సుఖం మోహన మాత్మనః |
300 11 18 39.2 నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామస ముదాహృతమ్ ||

0 12 0 0 శాస్త్రం :
301 12 16 24.1 తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ |
302 12 16 24.2 జ్ఞాత్వా శాస్త్రవిధానోక్తం కర్మ కర్తు మిహార్హసి ||
303 12 18 67.1 ఇదం తే నాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన |
304 12 18 67.2 న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యో2భ్యసూయతి ||

0 13 0 0 యోగం :
305 13 2 50.1 బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే |
306 13 2 58.1 యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః |
307 13 2 58.2 ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేభ్య – స్తస్య ప్రజ్నా ప్రతిష్ఠితా ||
308 13 6 14.2 మనః సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః ||
309 13 6 45.1 ప్రయత్నా ద్యతమాన స్తు యోగీ సంశుద్ధ కిల్బిషః |
310 13 6 45.2 అనేక జన్మ సంసిద్ధ స్తతో యాతి పరాంగతిమ్ ||

0 14 0 0 ఆహారం :

0 15 0 0 మనస్సు :
311 15 2 14.1 మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌన్తేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః |
312 15 2 14.2 ఆగమాపాయినో2నిత్యా – స్తాంస్తితిక్షస్వ భారత ||
313 15 2 67.1 ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనో 2నువిధీయతే |
314 15 2 67.2 తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయు ర్నావ మివాంభసి ||
315 15 15 9.1 శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణ మేవ చ |
316 15 15 9.2 అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయా నుపసేవతే ||

0 16 0 0 త్రిగుణాలు :
317 16 14 9.1 సత్త్వం సుఖే సఞ్జయతి రజః కర్మణి భారత ! |
318 16 14 9.2 జ్ఞాన మావృత్య తు తమః ప్రమాదే సఞ్జయత్యుత ||
319 16 14 17.1 సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ |
320 16 14 17.2 ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో2జ్ఞాన మేవ చ ||
321 16 14 20.1 గుణా నేతానతీత్య త్రీన్ దేహీ దేహ సముద్భవాన్ |
322 16 14 20.2 జన్మమృత్యు జరాదుఃఖైః విముక్తో2మృత మశ్నుతే ||
323 16 17 2.1 త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా |
324 16 17 2.2 సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు ||
325 16 17 3.1 సత్త్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత |
326 16 17 3.2 శ్రద్ధామయో2యం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః ||
327 16 18 40.1 న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః |
328 16 18 40.2 సత్త్వం ప్రకృతిజై ర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్త్రిభి ర్గుణైః ||

0 17 0 0 బుద్ధి :
329 17 2 41.1 వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి – రేకేహ కురునన్దన |
330 17 2 64.1 రాగద్వేష వియుక్తైస్తు విషయా నిన్ద్రియై శ్చరన్ |
331 17 2 64.2 ఆత్మవశ్యై ర్విధేయాత్మా ప్రసాద మధి గచ్ఛతి ||
332 17 3 43.1 ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా |
333 17 3 43.2 జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదమ్ ||

0 18 0 0 దైవీసంపద :

0 19 0 0 ఆసురీ :
334 19 16 7.1 ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదు రాసురాః |
335 19 16 7.2 న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే ||
336 19 16 10.1 కామ మాశ్రిత్య దుష్పూరం దమ్భమాన మదాన్వితాః |
337 19 16 10.2 మోహా ద్గృహీత్వా2సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తన్తే2శుచివ్రతాః ||
338 19 16 12.1 ఆశాపాశ శతైర్బద్ధాః కామక్రోధ పరాయణాః ||
339 19 16 12.2 ఈహన్తే కామభోగార్థం అన్యాయే నార్థసంచయాన్ ||

0 20 0 0 దుర్గుణాలు :
340 20 2 62.1 ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగ స్తేషూప జాయతే |
341 20 2 62.2 సంగా త్సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో 2భిజాయతే ||
342 20 3 34.1 ఇన్ద్రియ స్యేన్ద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ |
343 20 3 34.2 తయోర్న వశ మాగచ్ఛేత్ తౌ హ్యస్య పరిపన్థినౌ ||
344 20 3 41.1 తస్మా త్త్వం ఇన్ద్రియా ణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ |
345 20 3 41.2 పాప్మానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాన నాశనమ్ ||
346 20 16 22.1 ఏతై ర్విముక్తః కౌన్తేయ ! తమో ద్వారై స్త్రిభి ర్నరః |
347 20 16 22.2 ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిమ్ ||

0 21 0 0 కర్తా :
348 21 3 25.1 సక్తాః కర్మ ణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వన్తి భారత |
349 21 3 25.2 కుర్యా ద్విద్వాం స్తథా 2సక్త శ్చికీర్షు ర్లోకసంగ్రహమ్ ||
350 21 3 27.1 ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః |
351 21 18 27.1 రాగీ కర్మఫల ప్రేప్సుః లుబ్ధో హింసాత్మకో2శుచిః |
352 21 18 27.2 హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః ||
353 21 18 28.1 అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికో2లసః |
354 21 18 28.2 విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే ||

0 22 0 0 కర్మ :
355 22 2 47.2 మా కర్మఫలహేతుర్భూ – ర్మా తే సంగో2స్త్వకర్మణి ||
356 22 3 5.2 కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజై ర్గుణైః ||
357 22 4 21.2 శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వ న్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ ||
358 22 4 22.1 యదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టో ద్వన్ద్వాతీతో విమత్సరః |
359 22 4 22.2 సమః సిద్ధా వసిద్ధౌ చ కృత్వా2పి న నిబధ్యతే ||
360 22 5 10.1 బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సఙ్గం త్యక్త్వా కరోతి యః |
361 22 5 10.2 లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్ర మివాంభసా ||
362 22 5 11.1 కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలై రిన్ద్రియై రపి |
363 22 5 11.2 యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సఙ్గం త్యక్త్వా22త్మశుద్ధయే ||
364 22 18 14.1 అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ |
365 22 18 14.2 వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్టా దైవం చైవాత్ర పఞ్చమమ్ ||
366 22 18 15.1 శరీర వాఙ్మనోభి ర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః |
367 22 18 15.2 న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పఞ్చైతే తస్య హేతవః ||
368 22 18 16.1 తత్రైవం సతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం తు యః |
369 22 18 16.2 పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాత్ న స పశ్యతి దుర్మతిః ||

0 23 0 0 భారతీయ సంస్కృతిలో ( వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ ) :

0 24 0 0 తపస్సు :
370 24 17 5.1 అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యన్తే యే తపో జనాః |
371 24 17 5.2 దమ్భాహఙ్కార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః ||
372 24 17 6.1 కర్శయన్తః శరీరస్థం భూతగ్రామ మచేతసః |
373 24 17 6.2 మాం చైవాన్తః శరీరస్థం తాన్ విద్ధ్యాసుర నిశ్చయాన్

0 25 0 0 దానం :
374 25 17 21.1 యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫల ముద్దిశ్య వా పునః |
375 25 17 21.2 దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతమ్ ||
376 25 17 22.1 అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే |
377 25 17 22.2 అసత్కృత మవజ్ఞాతం తత్తామస ముదాహృతమ్ ||

0 26 0 0 యజ్ఞం :
378 26 3 10.1 సహయజ్ఞాః ప్రజాః సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః |
379 26 3 10.2 అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏష వో2స్త్విష్టకామధుక్ ||
380 26 3 15.1 కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవమ్ |
381 26 3 15.2 తస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ ||
382 26 4 33.1 శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయా ద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప |
383 26 17 13.1 విధిహీన మసృష్టాన్నం మన్త్రహీన మదక్షిణమ్ |
384 26 17 13.2 శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే ||

0 27 0 0 త్యాగం :
385 27 3 17.1 యస్త్వాత్మరతి రేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్త శ్చమానవః |
386 27 3 17.2 ఆత్మన్యేవ చ సన్తుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే ||
387 27 18 11.1 న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః |
388 27 18 11.2 యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీత్యభిధీయతే ||

0 28 0 0 భగవత్తత్త్వం :
389 28 4 11.2 మమ వర్త్మానువర్తన్తే మనుష్యాః పార్థ ! సర్వశః ||
390 28 7 4.1 భూమిరాపో2నలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధి రేవ చ |
391 28 7 4.2 అహఙ్కార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి రష్టధా ||
392 28 7 22.1 స తయా శ్రద్ధయా యుక్త స్తస్యా రాధన మీహతే |
393 28 7 22.2 లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితా న్హి తాన్ ||
394 28 7 24.1 అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యన్తే మా మబుద్ధయః |
395 28 7 24.2 పరం భావ మజానన్తో మమావ్యయ మనుత్తమమ్ ||
396 28 7 25.1 నాహం ప్రకాశ స్సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః |
397 28 7 25.2 మూఢో 2యం నాభిజానాతి లోకో మా మజ మవ్యయమ్ ||
398 28 8 22.1 పురుష స్స పరః పార్థ ! భక్త్యా లభ్య స్త్వనన్యయా |
399 28 8 22.2 యస్యాన్త స్స్థాని భూతాని యేన సర్వ మిదం తతమ్ ||
400 28 10 6.1 మహర్షయః సప్తపూర్వే చత్వారో మనవ స్తథా |
401 28 10 6.2 మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః ||
402 28 10 8.1 అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ||
403 28 11 12.1 దివి సూర్య సహస్రస్య భవే ద్యుగప దుత్థితా |
404 28 11 12.2 యది భా సదృశీ సా స్యాత్ భాస స్తస్య మహాత్మనః ||
405 28 11 43.1 పితా2సి లోకస్య చరాచరస్య
406 28 11 43.2 త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురు ర్గరీయాన్ |
407 28 11 43.3 న త్వత్సమో2 స్త్యభ్యధికః కుతో2న్యో
408 28 11 43.4 లోకత్రయే2ప్యప్రతిమ ప్రభావ ||
409 28 15 17.1 ఉత్తమః పురుష స్త్వన్యః పరమాత్మే త్యుదాహృతః |
410 28 15 17.2 యో లోకత్రయ మావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః ||
411 28 15 18.1 యస్మాత్ క్షర మతీతో2హం అక్షరాదపి చోత్తమః |
412 28 15 18.2 అతో2స్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః ||
413 28 18 55.1 భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్త్వతః |
414 28 18 55.2 తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనన్తరమ్ ||
415 28 18 62.1 తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత |
416 28 18 62.2 తత్ ప్రసాదాత్ పరాం శాన్తిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతమ్ ||
417 28 18 65.1 మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు |
418 28 18 65.2 మామేవైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియో2సి మే ||

0 29 0 0 భగవద్విభూతి :
419 29 7 7.1 మత్తః పరతరం నాన్యత్ కిఞ్చి దస్తి ధనంజయ ! |
420 29 7 7.2 మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ ||
421 29 7 8.1 రసో2హ మప్సు కౌన్తేయ ! ప్రభాస్మి శశిసూర్యయోః |
422 29 7 8.2 ప్రణవ స్సర్వ వేదేషు శబ్దః ఖే పౌరుషం నృషు ||
423 29 7 9.2 జీవనం సర్వ భూతేషు తప శ్చాస్మి తపస్విషు ||
424 29 10 32.1 సర్గాణా మాది రన్తశ్చ మధ్యం చైవాహ మర్జున |
425 29 10 39.1 యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహ మర్జున |
426 29 10 39.2 న తదస్తి వినా య త్స్యాత్ మయా భూతం చరాచరమ్ ||

0 30 0 0 భక్తి :
427 30 4 12.1 కాఙ్క్షన్తః కర్మణాం సిద్ధిం యజన్త ఇహ దేవతాః |
428 30 4 12.2 క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధి ర్భవతి కర్మజా ||
429 30 8 7.1 తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుధ్య చ |
430 30 8 7.2 మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామేవైష్య స్యసంశయః ||
431 30 9 31.1 క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి |
432 30 11 54.1 భక్త్యా త్వనన్యయా శక్యః అహ మేవం విధో2ర్జున ! |
433 30 11 54.2 జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప ! ||
434 30 11 55.1 మత్కర్మకృ న్మత్పరమో మద్భక్త స్సఙ్గవర్జితః |
435 30 11 55.2 నిర్వైర స్సర్వభూతేషు య స్స మామేతి పాణ్డవ ||
436 30 12 13.1 అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ |
437 30 12 13.2 నిర్మమో నిరహఙ్కారః సమదుఃఖసుఖః క్షమీ ||
438 30 12 14.1 సన్తుష్ట స్సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః |
439 30 12 14.2 మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి – ర్యో మద్భక్త స్స మే ప్రియః ||
440 30 12 16.1 అనపేక్ష శ్శుచి ర్దక్షః ఉదాసీనో గతవ్యథః |
441 30 12 16.2 సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మద్భక్త స్స మే ప్రియః ||
442 30 12 17.1 యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాఙ్క్షతి |
443 30 12 17.2 శుభాశుభ పరిత్యాగీ భక్తిమాన్ య స్స మే ప్రియః ||
444 30 12 18.1 సమ శ్శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః |
445 30 12 18.2 శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమ స్సఙ్గ వివర్జితః ||
446 30 12 19.1 తుల్య నిన్దాస్తుతి ర్మౌనీ సంతుష్టో యేన కేనచిత్ |
447 30 12 19.2 అనికేత స్స్థిరమతి – ర్భక్తిమాన్మే ప్రియో నరః ||

0 31 0 0 దైవ ప్రార్థన :
448 31 11 37.1 కస్మాచ్చ తే న నమేరన్ మహాత్మన్
449 31 11 37.2 గరీయసే బ్రహ్మణో2ప్యాదికర్త్రే |
450 31 11 37.3 అనన్త దేవేశ జగన్నివాస
451 31 11 37.4 త్వమక్షరం సదస త్తత్పరం యత్ ||

0 32 0 0 జ్ఞానం :
452 32 4 38.1 న హి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే |
453 32 5 15.2 అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యన్తి జన్తవః ||
454 32 5 16.1 జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశిత మాత్మనః |
455 32 5 16.2 తేషా మాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ ||

0 33 0 0 ఆత్మ :
456 33 6 22.1 యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః |
457 33 6 22.2 యస్మిం స్థితో న దుఃఖేన గురుణా2పి విచాల్యతే || ( సః యోగః )
458 33 13 16.1 బహిరన్తశ్చ భూతానాం అచరం చర మేవ చ |
459 33 13 16.2 సూక్ష్మత్త్వా త్తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాన్తికే చ తత్ ||
460 33 13 17.1 అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్త మివ చ స్థితమ్ ||
461 33 13 17.2 భూత భర్తృ చ తద్ జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ ||
462 33 13 18.2 జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితమ్ ||

0 34 0 0 సాధన :
463 34 5 22.1 యే హి సంస్పర్శజా భోగాః దుఃఖయోనయ ఏవ తే |
464 34 5 22.2 ఆద్యన్తవన్తః కౌన్తేయ ! న తేషు రమతే బుధః ||
465 34 6 25.1 శనై శ్శనై రుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా |
466 34 6 25.2 ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చిన్తయేత్ ||
467 34 6 26.1 యతో యతో నిశ్చరతి మన శ్చంచల మస్థిరమ్ \
468 34 6 26.2 తత స్తతో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్ |||||
469 34 7 14.1 దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా |
470 34 7 14.2 మామేవ యే ప్రపద్యన్తే మాయామేతాం తరన్తి తే ||
471 34 9 27.1 యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ |
472 34 9 27.2 య త్తపస్యసి కౌన్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్ ||
473 34 13 8.1 అమానిత్వ మదంభిత్వం అహింసా క్షాన్తి రార్జవమ్ |
474 34 13 8.2 ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్య మాత్మవినిగ్రహః ||
475 34 18 53.1 అహఙ్కారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్ |
476 34 18 53.2 విముచ్య నిర్మమ శ్శాన్తో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ||

0 35 0 0 సమత్వ సాధన :
477 35 6 9.1 సుహృన్మిత్రార్యుదాసీన మధ్యస్థద్వేష్య బన్ధుషు |
478 35 6 9.2 సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధి ర్విశిష్యతే ||

0 36 0 0 శాన్తి :
479 36 2 70.4 స శాన్తి మాప్నోతి న కామకామీ ||
480 36 2 71.1 విహాయ కామాన్ యస్సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్స్పృహః |
481 36 5 12.1 యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాన్తి మాప్నోతి నైష్ఠికీమ్ |
482 36 5 12.2 అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే ||

0 37 0 0 జీవన్ముక్తి :

0 38 0 0 జగద్గురు ప్రార్థన :

0 38 18 99 ఓమ్ తత్ సత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవద్ గీతాసు
0 38 18 99 ఉపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
0 38 18 99 శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే
0 38 18 99 మోక్షసన్న్యాస యోగో నామ అష్టాదశో2ధ్యాయః |

0 38 18 99 కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ |
0 38 18 99 శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మార్పణ మస్తు !

ప్రకటనలు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: